Slim-Fast 3-2-1 Shakes French Vanilla Rtd Shake 20 Pk Plastic Bottle